Wyniki 3 terminu


Wyniki III terminu dostępne są w sekretariacie zakładu od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-14 lub pod numerem telefonu 61 835 54 26.

Osoby, które otrzymały oceny niedostateczne we wszystkich terminach w przypadku chęci kontynuowania studiów zobowiązane są do złożenia wniosku o powtarzanie przedmiotu do DOS.

Osoby którym przysługuje dodatkowy termin 
egzaminu (zgłaszane usprawiedliwienia, urlopy) proszone są o kontakt z dr Małgorzatą Habierą w celu ustalenia szczegółów.